CABINETS CAN


  • can1.jpg
    : ถังใส่สารเคมีประเภทติดไฟได้ : ผลิตจากโลหะคุณภาพสูง ป้องกันสารรั่วไหล : มีระบบป้องกันการไหลย้อนกลับในกรณีสารเคมีลุกติดเป็นไฟ : ผ่านการรับรองมาตรฐาน FM, ANSI, NFPA, OSHA Standa...

  • can3.jpg
    : ถังใส่สารเคมีประเภทไวไฟ : ผลิตจากโลหะคุณภาพสูง ป้องกันสารรั่วไหล : มีระบบป้องกันการไหลย้อนกลับในกรณีสารเคมีลุกติดเป็นไฟ : ผ่านการรับรองมาตรฐาน FM, ANSI, NFPA, OSHA Standard

  • can5.jpg
    : ถังใส่สารเคมีประเภทสารกัดกร่อน : ผลิตจากโลหะคุณภาพสูง ป้องกันสารรั่วไหล : มีระบบ arrestor ป้องกันการไหลย้อนกลับ : ผ่านการรับรองมาตรฐาน FM, ANSI, NFPA, OSHA Standard
Visitors: 50,043